وزارت خبرې کوي

د هند لید

سریزه

February 5, 2020 وزارت خبرې کوي

په 2019 کال کې هند د نړۍ د زوانانو پنځمه برخې لپاره کور دی، د هند 65 سلنه ټول نفوس د 25 کلنۍ څخه ټیټ عمر لري، دا...

د هند لید

The Ministry speaks

September 10, 2019 وزارت خبرې کوي

په ملیونونو هندي وګړي د رایی ورکولو لپاره راووتل، په ریښتیا سره چې د دیموکراسۍ ترټولو لویه غونډه وه، مونږ د شفافه او ثابته دولت لپاره دې پایلو...

د هند لید

وزارت خبرې کوي

سره له دې چې هندوستان د مخ پر ودې ډیجیټلي ملت په توګه پراخې تګلارې جوړوي، موږ به د هند لید دې ګڼه کې نوې ډیجیټلي نسخه او...

error: Content is protected !!