بریالیتوب

در مورد بخش های مختلف هند در این بخش از هندوستان خواسته شده است و از سفرهای افراد موفق الهام گرفته شده است.
ابیجیت مجرم

V خلک 

مسله 02, 2019 پرمختګ بریالیتوب

ټوله نړۍ د 900 میلیونو رایه ورکوونکو په یادولو سره ګوته په غاښ ول چې دوي په یو لوی عمل سره د 2019 کال د عمومي ټولټاکنو له لارې د....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!