پرمختګ

از بخش های حمایت شده از دولت به برنامه های ارتقای اجتماعی، این بخش پیشرفت های هند و سرخپوستان را در زمینه های مختلف نشان می دهد.
وینیک سوریا سوامی
مسله 03, 2020 پرمختګ

With the Coronavirus spreading at an alarming rate across the world, many countries adopted systematic lockdowns to slow the rate.......

نور ولولٸ

وینیک سوریا سوامی

زرغون مسؤلیت

مسله 04, 2019 پرمختګ

د هیماچل پردیش سپیتي دره کې د کنامو څوکې ته د تګ لپارهپه کلکه ځمکه روان یم او باد هم لګیږي، زه چې خپل پنځه کاله پخوانی سفر یادوم ....

نور ولولٸ

پتنجلی پنډیت

واک 

مسله 03, 2019 پرمختګ بریالیتوب

د 2019م کال مې میاشت به پرته له شکه د هند د سیاست په تاریخ کې د اوبو د څپې په توګه یاد پاتې شي. د هند د ټ....

نور ولولٸ

ابیجیت مجرم

V خلک 

مسله 02, 2019 پرمختګ بریالیتوب

ټوله نړۍ د 900 میلیونو رایه ورکوونکو په یادولو سره ګوته په غاښ ول چې دوي په یو لوی عمل سره د 2019 کال د عمومي ټولټاکنو له لارې د....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!