همکاري

پدې برخه کې د بهرنیو کابینې وروستیو لیدنو ته د هند لپاره مقالې او د نړۍ نورو هیوادونو ته د هندي مشرانو لیدنې کتنې شاملې دي. د هند په بهرنۍ پالیسۍ کې د نویو پرمختګونو په اړه د ډیری موضوعاتو په اړه مقالې ولولئ.
ګوتم بمباواله

واهان بیا ولیدل شو 

مسله 02, 2019 همکاري

هندوستان او چین د نړیوالو ډیپلوماتیکو کړنو لپاره "غیر رسمي غونډو" مفکوره وزیږوله. د دې غوره مثال د 2018 کال د اپریل په میاشت ....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!