فیشن

پریا رانا

د بلوک ټاپه کولو هنر

مسله 01, 2020 فیشن

باګرو چې د جیپور څخه 30 کیلومتره لرې پروت دی، ارزښتناکه هندي ښارګوټی دی، چې د کورونو پر سر باد لګیږي او دروازې یې نه تړل کیږي ا....

نور ولولٸ

پریا رانا

هیر شوي اوبدل

مسله 02, 2019 فیشن

دا یوا سان کار دی چې مقدسې نهاي موخې خو د هندوستان یو نادر لاسي اوبدل شوې کپړه، خون یا خانه په لټه کې اوسو. په دودیز ډول د ک....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!