اقتصاد

هندوستان د نړۍ تر ټولو چټک پرمختګ دی. دا برخه د هند په اقتصاد کې پرمختګونو تمرکز کوي او څه شیان د هند لپاره یو فرصت لري چې په پانګه اچونه وکړي.
نتنین بیل راو

د هند پانګونې اغېز 

مسله 02, 2019 اقتصاد

پداسې حال کې چې هیواد د بهرنۍ پانګونې لپاره په مناسب وخت کې په ښه توګه روان دی، ډیری څو ملتي شرکتونه د "نوي هند تجربې" ته په خوښۍ حیران دي. د ....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!