ډیپلوماسي ته یوه لنډه کتنه

د هند ډیپلوماټیک مهالویش څخه یوځل بیا لنډه لیدنه وکړئ، ځکه چې تاسو لپاره مو د ډیپلوماتیک سفرونو ډیرې ارزښتناکه برخې راټولې کړې دي
error: Content is protected !!