سوراب نرنګ

یو ښکلی شین ځای

مسله 01, 2020 سفر

هغوی په خپله د خپل خواړه کري. او خپل اړتیایوې د لمریزه بریښنا څخه پوره کوي. او خپل فاضلات بیرته سایکل کوي. د 50 هیوادونو څخه دا ج....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!