سارا ټ

د احمد اباد خوند

مسله 03, 2019 سفر

د سبرمتي سیند اوبو غږ مې غوږ ته راځي چې لږ لرې روان دی. زما په سر، په لوړه څانګه کې دوه مرغۍ په ښکلي اواز سندرې وای....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!