ډاکټر رګاویندرا راو

مصؤنیت او طبیعي لاره

مسله 02, 2020 نویزونه

د انسان بدن تر ډیره خپل سري عمل کوي، خپله ځان خوندي کوي، خپله جوړیږي او ځان ساتنه کوي. د انسان بدن د طبیعت سره اړوند داسې ډیزاین شوی چې د جوړ....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!