ډاکټر نامان وهال

د موسیقۍ ګډ غږونه

مسله 05, 2020 هنر

د ډیرې مودې راهیسې د هند-غرب موسیقۍ غږونو کې د دودیزه هندي آلو او د موسیقۍ بهرني اسبابو څخه کار اخیستل کیده. د 1966 جون میاشت کې ....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!