موناف کپاډیا

یو بشقاب دود (فرهنګ)

مسله 01, 2020 خواړه

زه چې کله 10 کلن وم، یو ټولګیوال مې راڅخه پوښتنه وکړه چې زه په کوم دین یم. ماورته په ځواب کې وویل چې زه بوري مسلمان یم. ټولګیوال ....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!