کاویتا دیوګن

ساړه (کیدونکي) خواړه

مسله 03, 2020 خواړه

د اوړي په موسم کې ډیری خلک د ګرمي رفع کولو لپاره ایسکریم یا ساړه څښاک ته مخه کوي. خو ایا دا د ګرمي رفع کولو دا لاره سالمه چاره د....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!