دولت سینګ شکتوت

د پړانګ هیواد

مسله 01, 2021 پرمختګ

په وروستیو کې اعلان شوه چې هندوستان د پړانګانو نفوس ډیروالي کې ریکارډ جوړ کړی. په هندوستان کې د پړانګانو وضعیت په اړه د هندوستان دولت 2018 کا....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!