اکشت جین

پیاوړي پر مخ تلل

مسله 04, 2020 همکاري

د کوویډ - 19 خپریدو پر مهال، هندوستان د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو پیاوړې کولو د پراخه نړیوالې پراختیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار و....

نور ولولٸ

اکشت جین

بشپړ نوی معیار

مسله 03, 2020 همکاري

څرنګه چې زموږ شاوخوا نړۍ په چټکۍ سره د بدولون حال کې همدا راز په لوړه کچه کې دیپلوماسي او د هغه لري هم بدلون مومي. هره دقعه په ن....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!