انځورونه

د پسرلي یوجشن 

مسله 02, 2019

د پسرلي یوجشن 

د هند لید |لیکوال

مسله 02, 2019


د هندي نوي کال پيل د اپریل په میاشت کې ده. دا هغه میاشت هم وه کله چې په ټول هېواد کې د حاصلاتو جشنونه لمانځل کیدل. دلته یې په یو نظر وګورئ چې هند څرنګه لمانځل کیږي

 

د آسام په ایالت کې لمانځل کیږي او د اسامیانو د نوې کال پیل او د حاصلاتو موسم ښکاره کوي. خلک د دودیزو جامو اغوستل او د بیهو نڅا کول خوښوي.
مخامخ پاڼه: ماشومان په آسام کې د بیهو جشن پر مهال انځور ته لپاره چمتو دي
د اسام په ګوواهتي کې د یو ورکشاپ پر مهال یو نڅا کوونکی د بیهو نڅا کوي
ګنګاورپه راجستان کې د ښځو په لوی ګډون سره لمانځل کیږي، چې د رب شیوا مېرمن ګوري ته عبادت کوي. دا د پسرلی، حاصلاتو او د زوجي برکت جشن دیښځې د راجستان په اودایپور کې د ګنګاور په جشن کې ګډون کوي
ګروپي فنکاران د میور جشن پر مهال د راجستان په اودایپور کې اجرا کوي
ښځې په راجستان کې د ګنګاور جشن پر مهال د شیوا او ګوري کوچني بتان په لاس کې نیولي دي
اولنګ د ناګلنډ کونیاک خلکو لخوا لمانځل کیږي، د اولینګ جشن د پسرلی راتګ دی چې د راتلونکي حاصلاتو لپاره دعاګانې هم لري
اولنګیو کونیاکي سړی د ناګالند په مان ولسوالۍ کې د اولنګ جشن پر مهال
د ممبئ په ګیرګاون سیمه کې خلک په ټولیز ډول په دودیزو جامو کې د مراتي نوي کال، ګوډي پدوه په جشن کې ګډون کوي
د ممبئ په ګیرګاون سیمه کې خلک په ټولیز ډول په دودیزو جامو کې د مراتي نوي کال، ګوډي پدوه په جشن کې ګډون کوي
یو ځوان هلک د ګیډي پډوا په موقع د څښتن هانومانا جامې اغوستې
بیساکي د سیکانو یو عام جشن دی، بیساکي د فصلونو د حاصلاتو وخت په نښه کوي. خلک چې په جشني روحیه کې دي، د بنګره او ګیډا موسیقي غږوي نجونې د بیساکي پر وخت د غنمو پټي کې منډې وهي چې امیرتسر، پنجاب په لمنو کې پروت دی
شایقین د بیساکي پر وخت د امیرتسر، پنجاب طلايي مندر کې شمعې لګوي

error: Content is protected !!