साझेदारी

bl laHkkx esa fons’kh usrkvksa }kjk gky gh esa dh xbZ Hkkjr dh ;k=k vFkok Hkkjr ds usrkvksa dh fons’k ;k=k dk foLrkjiwoZd o.kZu fd;k x;k gSA Hkkjr dh fons’k uhfr esa gks jgs u, cnykoksa ls lacaf/kr O;kid fo"k;ksa ij vk/kkfjr vkys[k i<+saA
अक्षत जैन

u, Lo:i esa lkekU;

संस्करण 03, 2020 साझेदारी

egkekjh QSyus ds ckotwn gekjs vklikl nqfu;k rst+h ls cny jgh gS] jktuf;d fj’rs viuh pje lhek ij gSa vkSj ge vU; ns’kksa ds lkFk csgrj vkilh laca/k cukus esa vxzlj gSaA gj iy nqfu;k ds gj ,d fgLls esa dksbZ u dksbZ vk;kstu gks....

आगे पढ़ें

अनिल वाधवा

ykSVus ij Lokxr!

संस्करण 03, 2020 साझेदारी

egkekjh ds laØe.k dks jksdus vkSj dksfoM&19 dh dM+h dks rksM+us ds fy, Hkkjr ljdkj us tcju ns’kO;kih ykWdMkmu dh ?kks"k.kk dh FkhA Hkkjr esa bldh ’kq#vkr 24 ekpZ ls gqbZ FkhA bl dkj.k ls ljdkj] m|ksxksa] dkjksckjh laLFkkuksa....

आगे पढ़ें

अनिल वाधवा

Hkfo”; dh vksj vxzlj

संस्करण 01, 2020 साझेदारी

vesfjdh jk"Vªifr MkWuYM VªEi 24 ls 25 Qjojh] 2020 dks Hkkjr dh ;k=k ij ;gka vk, FksA Hkkjr dh mudh igyh ;k=k csgn lQy jghA Hkkjr ;k=k ij muds lkFk vesfjdk dh izFke efgyk ;kuh mudh iRuh esykfu;k VªEi] mudh iq=h bokadk VªEi] mu....

आगे पढ़ें

विनायक सूर्य स्वामी

fo’okl dk vk/kkj

संस्करण 05, 2019 साझेदारी

n’kdksa igys] e/; iwoZ ds ns’kksa ds lkFk vkilh laca/k lqn`<+ djus dh fn’kk esa uhao j[kh xbZ FkhA fiNys dqN o"kksZa esa Hkkjr us lmnh vjc] bZjku] cgjhu rFkk la;qDr vjc vehjkr ¼;w,bZ½ bR;kfn ns’kksa ds lkFk lkef;d ,o....

आगे पढ़ें

error: Content is protected !!