پیشرفت

مسولییت سبز

موضوع 04, 2019

مسولییت سبز

Vineyak Surya Swami |نویسنده

موضوع 04, 2019


هنگامیکهپیادهروی در طبیعتبرایفرارازفضای پر هیاهویشهربهفعالیتی پایدارتبدیلمیشود، مانگاهی بهبرخیازدلایلی می اندازیمکهدرحفظمکان هایدیدنیبکری کهتوجهمارااززمانبسیارطولانیجلبکرده اند،کمک می کنند

همان طور که با خستگی در مسیر پر پیچ و خم با لایه های بتنی که به قله ی کانامو در دره ی اسپیتی واقع در هیماچال پرادش منتهی می شود، گام بر می دارم، نمی توانم جلوی به یاد آوردن خاطره ی سفرم در سراسر همین منطقه در پنج سال پیش را بگیرم، وقتی هنوز منطقه ای بی حاصل بود. به هر حال، امروز این منظره کاملا متفاوت به نظر می رسد. به چراغ های خورشیدی خیابان، مدارس ساخته شده از بتن با دانش آموزان خوش حال و ساختار اجتماعی قوی؛ چیزهایی که یک دهه پیش تقریبا اصلا وجود نداشتند، نگاه کردم. مناسب برای پیاده روی، کلماتی هستند که می توانند به خوبی برای توصیف قله ی کانامو به کار روند، که با آن، دسترسی آسان نیز همراه می شود. مسیر های بی شماری که در مسیر روستا های کیبر و چیچامن قرار دارند، سرشار از ورزش کاران فصلی و مبتدیان است که گروه دوم، همان طور که در چنین ارتفاعات بلندی گام بر می دارند، معمولا به دنبال دست یابی به موفقیتی هستند که به آن افتخار کنند. دربیشترمواقع،ردپاهایبزرگمنجربهتاثیرات مخربی در منطقه ی ذکر شدهمنجر میشود اما، سناریویی که در پیش چشمان من قرار دارد، کاملا مثبت است. من متوجه مسیر های به وضوح نشانه گذاری شده می شوم، اماکنی برای گرم کردن ویکزیرساختاجتماعیپایداربراینام گذاریتعدادکمیازگردشگرانوافرادمحلی. با وجود شهر هایی که غرق در فعالیت ها هستند، و دسترسی تبدیل به یک عامل تعیین کننده برای انزوای فصلی شده، خط باریک بین مسافران مشتاق و علاقه مندان به ماجرا جویی کمی مبهم و تار شده است. در طی سال ها، اولویت مسافران نیز تغییر کرده است. در حال حاضر، بیش از همیشه آن ها ترجیح می دهند که از محدوده ی آرام خود خارج شده و طبیعت را در بکر ترین حالت ممکن تجربه کنند، که در نهایت بهعلاقهگستردهایبهپیادهرویبهمناطقداخلی کشورمنجرشد.

اما این تغییر تدریجی هزینه ای در بر داشت. درحالیکهمردمازمسیرهایپررفت و آمددوری کرده، و به سوی سرزمین های تا کنون کشف نشده تمایل پیدا می کنند، اکوسیستم سراسر کشور تحت فشار مقابله با زباله هایی قرار می گیرد که گروه های بزرگی که مسیر های پیاده روی را دنبال می کنند، پشت سر می گذارند.

با شناسایی راه حل

در طی یک دهه گذشته، ترافیک موجود در بعضی از مسیرها – خواه گذرگاه هایدورافتادههیمالیای عظیم، قلعه های محافظت شده در مسیر دروازه های غربی، یا تپه های سر سبز شاداب مرزهای شمال شرقی –  به شکل قابل ملاحظه ای رشد کرده است. با افزایش صدای پای گردش گران، و متصدیان گردش گری متعدد، آسیب وارد آمده به برخی از حساس ترین نقاط اکوسیستم، به تدریج به مشکلی بزرگ تبدیل می شود. در دوران حاضر، محافظت و نگهداری از زیبایی و حرمتمناطقزیست محیطی در قلب نقاط دور افتاده ی هیمالیا امری کاملا ضروری است. و در این میان، تنها آژانس های معدودی هستند که احساس مسوولیت می کنند و مسوولیت یافتن راه حلی برای مشکل مدیریت زباله در این مناطق را برعهده گرفته اند. در طی سال ها، این سازمان ها به طور خستگی نا پذیری برایتبدیلشدنبهکاتالیزوریبرای عملیاتمدیریت کاربردی و جامعه محورمواد زائدجامد(SWM) در روستاها، شهرها و مناطق محافظت شده، فعالیت کرده اند. یکاحساسکلیبیعلاقگیوعدمآگاهیوجودداشت که باعث شدند تغییرات رفتاری بسیاری نیاز های زمان را تعیین کنند.

در طی سه سال گذشته، تقریبا 50 درصد از زباله های جمع آوری شده، از طریق باز یافت یا مصرف مجدد برای تولید، از محل دفع مواد زائد دور شده اند

و موفقیت هر گونه برنامه ای در این راستا، نیازمند حمایت و همکاری همه اشخاصی بود که به هر شکلی از این موفقیت سود می برند؛ گردش گران و کوهنوردان، سازمان های کوهنوردی یا گردش گری، روستاها، سازمان های غیر انتفاعی و دولت. چشم انداز رها کردن کوه های بکر مان در وضعیتی بهتر، در قالب ابتکار عملی به نام “مسیر های سبز” شکل گرفت. ایده اصلی، ادغاممسئولیتدرهمهجنبههای گردش گری با مناطق طبیعی بود که سرشار از زیبایی ها بوده اما، دچار کمبود شیوه یا زیرساخت های مناسب برای مدیریت تولید روز افزون زباله بودند.

جاده هایی با مسافرین کمتر

ازبدوتأسیس،ابتکارعمل های صورت گرفته از جانب رزمندگان مواد زائدچندبرابرشدهاند. شروع شده با ارائه راه حل های نو آورانه برای زباله های آلی و جامد، این برنامه ها جهت مشمولیت مفهوم پاک سازی کل مناطق از طریق مقرر ساختن ماشین های پاک سازی هفتگی، سطلزبالهوچندیننقطهجمعآوریزبالهکهمشکلجداسازیزبالههاراسادهمیکند، توسعه یافته اند. به عنوان مثال، گام های گسترده ای را در نظر بگیرید که این رزمندگان در راستای رسیدن به سیاست بدون – زباله در آبشارهای مشهور باگسو در دارامشالا برداشته اند. گام بلند بعدی با همکاری ایندیا هایکز، دفعمواد زائدبهدورازمحلهایدفعزبالههابودکهمنجربهمسمومیتمزمنمنابعچهدرسطحوچهدرزیرزمین میشدند.در طی سه سال گذشته، تقریبا 50 درصد از زباله های جمع آوری شده، از طریق باز یافت یا مصرف مجدد برای تولید، از محل دفع مواد زائد دور شده اند. ایندیا هایکز در طول این مسیر، فلسفه ی ماهاتما گاندی را پذیرفته است “شمابایدتغییریباشیدکهمیخواهیددرجهانببینید.” لاکشمی، سرپرست عملیات مسیر های سبز (آموزش و القاء) در ایندیا هایکز می گوید “به عنوان یک سازمان، ما فعالیت خود را با شناسایی زباله های تولید شده آغاز کرده و روی یافتن شیوه های مختلف کاهش زباله کار کردیم. مابهسمتطراحیمجددمنویخودرفته،وکالاهایبستهبندیشدهرانیزازبینبردیم. در مسیر ها، با داباها همکاری کرده، و آنهارابرایتفکیکزبالههاوکمپوستکردنزبالههایآلیدرمنابعآموزشدادیم. به آن ها کمک کردیم که تولید مواد زائد را تا حد طبیعی کاهش دهند. بسیاری از آن ها منوی خود را تغییر داده و به جای ارائه غذاهای فرآوری شده، محصولات بومی را معرفی کردند.”

کلاس های مدیریت زباله برگزار شده در مدرسه ای واقع در جائوب هاری، یکی از روستاهای واقع در مسیر سانداک پو

بسیج موثر

اعضای این عملیات در همه ی حوزه ها مشغول به ارائه ی نو آوری ها هستند. از طراحی سرویس های بهداشتی سازگار با محیط زیست که در دمای زیر صفر کار می کنند، تا حفظ و مدیریت انرژی. آن ها همچنین، از طریق کیسه های زباله ی سازگار با محیط زیستی که استفاده از آن ها برای تمامی گروه های تحت سر پرستی اینیا هایکز ضروری است، در راستای کاهش تولید کربن حاصل از زباله های قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت از کوه ها فعالیت می کنند. و نتایج حاصل از این فعالیت ها قابل مشاهده هستند. در مسیر های منتهی به سانداکپو (یکی از مرتفع ترین قله های واقع در مرز هند و نپال) و لوهاجونگ (اقامت گاه اصلی برای کوهنوردانی که به دریاچه ی روپکاند می روند)، این شیوه های ساده ی تفکیک و باز یافت زباله،  منجر به چیزی شده که تنها می توان آن را با عنوان “ترمیم گسترده ی طبیعت” ذکر کرد. از زمان تاسیس، بیشاز54,000 کیلوگرمزبالهتولید شده، به شکل مناسبی درکنارهمجمعشدهاست. استفاده از کیسه های زباله ی پلاستیکی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. سرویس های بهداشتی کمپوست خشک، اطمینان می دهند که مواد زائد انسانی منجر به آلوده شدن منابع آبی نشده و همچنین، در عرض شش ماه تبدیل به کودی غنی برای خاک می شوند. سیاست های عدم اجازه ی شست و شو در نزدیکی هیچ یک از جریان های آب، به کاهش هجومپسابهایشست و شوبهجریاناصلیآبمنجر شده اند.

درک چشم انداز

با توجهاتی که عملیات “مسیر های سبز” به سوی خود جلب کرده، اعضای بنیان گذار سازمان در ایندیا هایکز متوجه نیاز موجود برایایجادتغییردرچشماندازوتفکر عموم شدند. شناساییفوایدبیکرانبودندرخارجازمنزلومدیریتآنبهشکلیکهکم ترینتأثیررابرطبیعتداشتهباشد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. آگاهی عموم درموردمشکلزبالههادرمسیرهایپیادهرویبیشتر و بیشتر می شود. عملیات مسیر های سبز، جهت قانون مندسازیشیوههایاساسیپایداردربیشترمسیرهایپیاده روی در کوه های هیمالیا مدیریت می شود. ارزش های سنتی پیرویازقوانینومقرراتسخت گیرانهباعثایجاد حسهمکاریوخویشتن داری شده اند. گفتگوهاییکهدربارهحفاظتبیشترازمناطقحساسسازگاربامحیطزیستبحثمیکنندآغازشده، و بسیاری از نقاط کشوربهسمتهنجارهایویژهای در حرکت هستندکهازرشدپایدارومثبتمناطقمد نظر،اطمینان کسبمیکنند. در سطحی بالاتر، سازمان هابهسمتروش هایابداعیپیشمیروند که از طریق آن ها، می توان به شکل موثری مواد زائد را در محل دفع خود مدیریت کرد. تولید مجدد انتخابی منطقی به نظر می رسد؛ ساده، موثر و به راحتی مقیاس پذیر است. هیندیا هایکز زنجیری از زنان ساکن در روستاها تشکیل داده که مشغول تهیه صنایع دستی از مواد زائد هستند – با ارائه اطمینان از ثبات مالی آن ها در این فرآیند –واکنونمشکل زبالههارابهعنوانمساله ایکهبهراحتیقابل حل است،بهتصویرمیکشد.

Vineyak Surya Swami

وینایاک سوریا سوامی یک روزنامه نگار مستقر در دهلی است. وی دارای مدرک مهندسی مکانیک است و به عنوان کارآموز کشتی سازی با نیروی دریایی هند همکاری کرده است. او که در دوران نوجوانی نیز یک نویسنده پاره وقت بود، به روزنامه نگاری روی آورد تا شور خود برای نوشتن و مسافرت را دنبال کند.
error: Content is protected !!