تصویر لحظه ها

آساناهای پنج گانه

موضوع 03, 2019

آساناهای پنج گانه

چشم انداز هند |نویسنده

موضوع 03, 2019


برخی آن را احیاگر دنیای مدرن دانسته، در حالی که برخی دیگر می گویند ممکن است یک بیداری آگاهانه باشد؛ اما، به نظر می رسد که یوگا تبدیل به یک ممارست نهایی برای کسب وجود سالم تر و آگاه تر شده باشد. ما به سراسر جهان سفر می کنیم تا به مناسبت پنجمین روز جهانی یوگا (IDY)، برگزار شده در 21 ژوئن 2019، مزایای این ممارست ودیک باستانی را تجربه کنیم

صدهانفردرحالاجرایآساناینمادینسوریاناماسکاردرنزدیکیبرجایفلدرپاریس؛

یک مجسمه شنی خلق شده توسط سودارشان پاتنایک هنرمند در روز جهانی یوگا در پوری، اودیشا

شرکتکنندگاندرحالتمرینآساناهایگوناگوندرداکا،بنگلادش؛

عابران پیاده در حال تماشای علاقه مندانی که روز جهانی یوگا (IDY) را در کیف، اوکراین جشن می گیرند

شرکتکنندگاندرمراسمروزجهانییوگادردمشق،سوریه

کوهنورداناردوگاهپایگاهاورستدرنپال،خودراباتمریناتیوگاگرممیکنند

شهروندان در جشن های متعلق به روز جهانی یوگا ( IDY) در پکن، چین شرکت می کنند

یک کمپ یوگا برگزار شده جهت بر پایی جشن روز جهانی یوگا در سنگاپور

صدهانفربهجشنهایبرگزارشدهبهمناسبتروزجهانییوگا،درمرکزشهرلاهه،هلندمیپیوندند

نگاهیاجمالیازکمپیوگاکهدرشهرزیبایصوفیادربلغارستانبرگزارشد

error: Content is protected !!