موفقیت

په دې برخه کې د هند د لاسته راوړونکو په اړه لوستل او د بریالیتوب اشخاصو سفرونو ته هڅول.
شراباستی مالک

پیشتاز با مثال

موضوع 02, 2020 موفقیت

شکی نیست که زن معاصر هندوستان برای ترسیم تصویر درستی از خود ، دستخوش دگرگونی های بسیاری شده است ، تصویری که اکنون جامعه به عنوان یک الگوی ا....

بیشتر بخوانید

م اس سوبرامانیان

خلق کار آفرینان

موضوع 01, 2020 موفقیت

تصویر سناریویی را در نظر بگیرید که در آن، یک کشاورز در یک روستای دور افتاده در هند از طریق یک گوشی همراه قادر به بررسی کیفیت خ....

بیشتر بخوانید

ایشیتا گوئل

اهداف بلند

موضوع 04, 2019 موفقیت

این توانائی های ما نیست که تعریف می کند چه کسی هستیم، بلکه انتخاب های ماست. وقتی ناملایمات به سراغ زندگی های عاد....

بیشتر بخوانید

پاتانعلی پوندیت

بزرگراه موفقیت

موضوع 04, 2019 موفقیت

تاریخ بشر مملو از نمونه های مهاجرت انسان از جمله انتقال انسان و کالا از زمان های دور است که نشان دهنده اهمیت وسایل حمل و نقل م....

بیشتر بخوانید

پاتانعلی پوندیت

فرمان

موضوع 03, 2019 پیشرفت موفقیت

بدون شک، ماه مه 2019 به عنوان لحظه ای برجسته و مرحله ای مهم در تاریخ سیاست هند به خاطر آورده خواهد شد. ....

بیشتر بخوانید

Abhijit Majumdar

پیروزی مردم

موضوع 02, 2019 پیشرفت موفقیت

همه جهان با شنیدن این حقیقت که در انتخابات عمومی سال 2019 برگزار شده در کشور هند، 900 میلیون نفر در یک حرکت عظیم دولت خود را انتخاب کردند، به م....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!