فناوری اطلاعات

هند به عنوان علم و فناوری در حال توسعه است. از فضا به دفاع و از کشاورزی به خودروها، درباره پیشرفت خارق العاده کشور در سراسر ژانرها در این زمینه به روز می شود.
error: Content is protected !!