پیشرفت

از بخش های حمایت شده از دولت به برنامه های ارتقای اجتماعی، این بخش پیشرفت های هند و سرخپوستان را در زمینه های مختلف نشان می دهد.
نیرمال اولهاس کولکارنی،

در یک مسیر وحشی

موضوع 05, 2020 پیشرفت

زمینه های بوم شناسی و تنوع زیستی طی چند دهه گذشته در هند راهی طولانی را طی کرده و پیشرفت بسیاری کرده اند. آنها از یک ممارست عمد....

بیشتر بخوانید

Vineyak Surya Swami

مسولییت سبز

موضوع 04, 2019 پیشرفت

همان طور که با خستگی در مسیر پر پیچ و خم با لایه های بتنی که به قله ی کانامو در دره ی اسپیتی واقع در هیماچال پرادش منتهی می شود، گام بر می دار....

بیشتر بخوانید

پاتانعلی پوندیت

فرمان

موضوع 03, 2019 پیشرفت موفقیت

بدون شک، ماه مه 2019 به عنوان لحظه ای برجسته و مرحله ای مهم در تاریخ سیاست هند به خاطر آورده خواهد شد. ....

بیشتر بخوانید

Abhijit Majumdar

پیروزی مردم

موضوع 02, 2019 پیشرفت موفقیت

همه جهان با شنیدن این حقیقت که در انتخابات عمومی سال 2019 برگزار شده در کشور هند، 900 میلیون نفر در یک حرکت عظیم دولت خود را انتخاب کردند، به م....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!