اقتصاد

هند دارای یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد جهان است. این بخش بر روی پیشرفت های اقتصاد هند تمرکز می کند و هند را زمین سرمایه گذاری مناسب برای سرمایه گذاری می داند.
error: Content is protected !!