سینما

سینما یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده فیلم در جهان، بخشی از ساختار اجتماعی هند است. درباره صنایع فیلم هندی و فامیل، روند و مصاحبه هایی که در مورد افراد انجام شده است، را بخوانید.
کاران كاوشيك

زیادی روی

موضوع 02, 2019 سینما

یک پدر نا امید و مستاصل تصمیم می گیرد که برای حفظ جان پسر خود، اهدا کنندگان اعضای بدن را به قتل برساند؛ یک پسر جوان با هوش ب....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!