هنر

دریافت آخرین به روز رسانی از زمینه هنر در این بخش و خواندن در مورد چگونگی هنرمندان هندی شکستن موانع جدید. از نمایشگاه های هنری در سراسر جهان، روند هند و تاریخ هنر، در اینجا، شما همه را پیدا خواهید کرد.
ایشیتا گوئل

نوازندگی در طول همه گیری

موضوع 03, 2020 هنر

امسال در تاریخ 21 ژوئن ، همان طور که روز جهانی یوگا با موضوع گار- گار سه یوگا (یوگا از خانه) در سراسر جهان به صورت مجازی مشاهده شد ، عاشقان موس....

بیشتر بخوانید

جورجینا مادوکس

هنر این موضوع

موضوع 03, 2019 هنر

ماهاتما گاندی هرگز به ونیز مسافرت نکرد. البته نه تا سال 2019، زمانی که هنرمندان هندی با آثار الهام گر....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!