هنر

دریافت آخرین به روز رسانی از زمینه هنر در این بخش و خواندن در مورد چگونگی هنرمندان هندی شکستن موانع جدید. از نمایشگاه های هنری در سراسر جهان، روند هند و تاریخ هنر، در اینجا، شما همه را پیدا خواهید کرد.
جورجینا مادوکس

هنر این موضوع

موضوع 03, 2019 هنر

ماهاتما گاندی هرگز به ونیز مسافرت نکرد. البته نه تا سال 2019، زمانی که هنرمندان هندی با آثار الهام گر....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!