پیا بهادور

حکایتی بر روی دو چرخ

موضوع 02, 2020 سفر

ما تصور می کنیم هر تصمیمی که امروز می گیریم مبتنی بر یک معراج عمومی است که از اتفاقات دنیا تاثیر می گیریم. به ندرت به یاد می آوریم که آگاهی خ....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!