نیشی میسرا

سنگر نوآوری

موضوع 04, 2020 نوآوری

هنگامی که برترین موسسات علمی هند ، سازمان علوم دفاعی (DSO)، اداره توسعه فنی دفاع (DTDE) اداره توسعه فنی و تولید (DTDP) در سال 1958 با هم ....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!