دکتر نامان واهال

آمیزش ضرب آهنگ ها

موضوع 05, 2020 هنر

ژانر موسیقی تلفیقی هندی - غربی، جایی که قطعات موسیقی با یک ساز سنتی هندی و یک دستگاه موسیقی خارجی اجرا می شوند ، برای مدتی طول....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!