دولات سینگ شاکتاوات

کشور پلنگ ها

موضوع 01, 2021 پیشرفت

اخیراً اعلام شد که هند افزایش قابل توجهی در جمعیت گونه پلنگ خود را به ثبت رسانده است. بر اساس گزارش دولت هند با عنوان "وضعیت پلنگ در هند ، 2018....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!