Bharat Lal

موفقیت جاری

موضوع 03, 2021 پیشرفت

حفاظت از منابع طبیعی آب به شکل برداشت آب باران از سنت های باستانی هند است که در سناریوی امروزی اقدامی بسیار مناسب تر نیز به شمار می آید. هند....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!